Vuokranmääritys

ARA-vuokra-asunnoista perittävistä vuokrista säädetään korkotukilain (604/2001) 13 §:ssä ja aravarajoituslain (1190/1993) 7 §:ssä, jotka vastaavat sisällöllisesti toisiaan. Asuntojen vuokranmäärityksessä on noudatettava omakustannusperiaatetta laissa säädetyn rajoitusajan ajan. Rajoitusaika riippuu siitä, milloin ja mille ajalle laina on myönnetty, ja onko se myönnetty asuntojen rakentamiseen, hankkimiseen vai perusparantamiseen.

Pääsääntöisesti käyttö- ja luovutusrajoitukset ovat voimassa 40-45. Vuokratalon vuokranmääritysrajoitus päättyy sen jälkeen, kun valtion tukema laina on maksettu takaisin lainaehtojen mukaisesti tai laina-aika on kulunut loppuun. Arava- tai korkotukilainojen ennenaikainen takaisinmaksu ei vapauta vuokranmääritystä koskevasta rajoituksesta eikä muistakaan käyttö- ja luovutusrajoituksista. Jos arava(vuosimaksu)laina maksetaan takaisin ennenaikaisesti, katsotaan vuokranmäärityksen rajoituksen määrittäväksi laina-ajaksi 30 vuotta alkuperäisestä laina-ajasta huolimatta. Jos korko-tukilaina maksetaan takaisin ennenaikaisesti, vuokranmäärityksen rajoitukset lakkaavat, kun 30 vuotta on kulunut lainan hyväksymisestä korkotukilainaksi.

Rajoitusajan päätyttyä vuokraan sovelletaan samoja säännöksiä kuin vapaa-rahoitteisissa vuokra-asunnoissa.

Omakustannusvuokran määritysvelvollisuus ei koske lainkaan niin sanottuja jatkorajoitusten alaisia aravavuokra-asuntoja, ennen 1.1.2002 korkotukilainoitettuja vuokra-asuntoja, lyhytaikaisella korkotukilainalla lainoitettuja vuokra-asuntoja eikä vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja.

Omakustannusperiaate

Vuokranmäärityksessä omakustannusperiaate tarkoittaa sitä, että vuokralaisilta saa periä asuinhuoneistosta vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan muiden tuottojen lisäksi kattamaan asuntojen ja niihin liittyvien asumista palvelevien tilojen rahoitusmenot ja hyvän kiinteistönpidon mukaiset hoitomenot. Arava- ja korkotukilaissa säädetään siitä, mitä eriä omakustannusvuokraan voidaan sisällyttää.

Omakustannusvuokran määrittämiseen voi liittyä myös vuokrantasaus. Saman omistajan omistamien arava- ja korkotukilainalla rahoitettujen ARA-vuokratalojen tai -asuntojen vuokria voidaan tasata.

Omakustannusvuokran määrittämiseen liittyvät säädökset koskevat myös tilanteita, joissa kohde ensivuokrataan toiselle yhteisölle, joka jälleenvuokraa sen asukkaille. Omakustannusperiaate koskee sekä kiinteistön omistajan että ensivuokraajan perimää vuokraa. Kiinteistön omistaja vastaa siitä, että myös ensivuokraaja noudattaa omakustannusperiaatetta asukkailta perimänsä vuokran määrittämisessä.

Omakustannusvuokrien ohjaus ja valvonta

ARA antaa yleistä ohjausta omakustannusvuokrien määrittämiseen ja valvoo omakustannusvuokran määräytymistä ja siihen liittyviä menettelytapoja koskevien säännösten noudattamista. Valvontaresurssit kohdennetaan suunnitelmallisesti koko ARA-kantaan ja valvontaa tehdään asiakirjojen sekä paikan päällä tehtävien tarkastusten perusteella. ARAlla on oikeus vaatia valvonnan suorittamiseksi tarvittavat tiedot arava- tai korkotukilainansaajalta.

Yksittäisen asunnon vuokran kohtuullisuuden arviointi on huoneenvuokralain mukaisesti yleisten tuomioistuinten (käräjäoikeudet) tehtävä.

Tarkempaa tietoa ja ohjeita vuokranmääritykseen

Vuokranmääritysohje

Oppaassa käsitellään ja ohjeistetaan rajoitusten alaisten ara-vuokra-asuntojen omakustannusperiaatteen mukaista vuokranmääritystä. Lue lisää

Vuokranmäärityslaskelma 27.3.2020
ARAn laatimalla vuokranmäärityslaskelmalla voi laatia vuokrataloyhteisön kohde-, tasausryhmä ja yhteisökohtaisen talousarvion. Laskelmassa on huomioitu sekä omakustannusvuokra että muu vuokraustoiminta ja muu toiminta.
Lue lisää

Huomio!

Sivustomme uudistuu keskiviikkona 29.5. Tästä voi aiheutua katkoksia palvelussa päivän aikana.

Julkaistu 27.3.2020 klo 12.32, päivitetty 15.2.2023 klo 13.31