Lyhytaikaisen korkotuen ARA-vuokra-asunnot

Lyhytaikaisen korkotuen tavoitteena on lisätä kohtuuhintaisten ja sosiaalisin perustein valittaville asukkaille tarkoitettujen vuokra-asuntojen tuotantoa alueilla, joilla vuokra-asunnoille on pitkäaikaista kysyntää.

Rahoitusmallilla edistetään etenkin kasvukeskuksissa asuvien ja niihin muuttavien pieni- ja keskituloisten kotitalouksien mahdollisuuksia löytää tuloihinsa nähden kohtuuhintaisia asumisratkaisuja.

Lyhytaikaisen korkotukilainan saaja sitoutuu toteuttamaan julkisen palvelun velvoitetta. Sen sisältönä on kohtuuvuokraisten ja sosiaalisin perustein valituille asukkaille tarjottujen asuntojen tuottaminen ja ylläpito.

Kohteiden käyttö- ja luovutusrajoitukset

Lyhytaikaisella korkotukilainalla rahoitettuja asuntoja koskevat laissa säädetyt käyttö- ja luovutusrajoitukset.

Rajoitukset vaikuttavat:

 • vuokraan (sitova alkuvuokra),
 • asukkaiden valintaan,
 • lainansaajan tai sen omistajayhtiön tuoton tuloutukseen sekä
 • vuokratalon ja osakkeiden luovutukseen.

Asuntojen on oltava vuokrakäytössä koko rajoitusajan. Asukkaaksi voidaan valita Suomen kansalainen tai häneen rinnastettava henkilö ruokakuntineen.

Edellä mainittujen henkilöiden asukasvalintaperusteina on, että asukkaiden valinta perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen. Asunnot osoitetaan vuokra-asuntoa tarvitseville pieni- ja keskituloisille ruokakunnille, ja samalla pyritään talon monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoiseen asuinalueeseen. Asukkaaksi valittaessa on otettava huomioon hakijaruokakunnan tulot (tulorajat).

Yhtiön on ilmoitettava asunnot julkisesti haettavaksi.

Asuntojen käyttöä sekä korkotukivuokratalon, lainansaajan ja sen omistavan yhtiön osakkeiden luovutusta koskevat rajoitukset tulevat voimaan korkotukilainapäätöksestä lukien.

Rajoitusaika päättyy, kun 10 vuotta on kulunut vuokratalon valmistumisen jälkeen ARAn tekemästä korkotukilainan lopullista hyväksymistä koskevasta tarkistuspäätöksestä. Korkotuen maksaminen alkaa vasta, kun ARA on tehnyt tarkistuspäätöksen. Rajoituksia sovelletaan rajoitusajan loppuun asti, vaikka laina maksettaisiin ennenaikaisesti takaisin.

Asukkaiden valinta korkotukivuokra-asuntoihin perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen. Asunnot osoitetaan vuokra-asuntoa tarvitseville pieni- ja keskituloisille ruokakunnille. Samalla pyritään talon monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoiseen asuinalueeseen huomioiden perustus- ja yhdenvertaisuuslain mukaiset periaatteet. Asukasvalintoja tehtäessä huomioidaan hakijaruokakunnan tulot (tulorajat). Hakijoita ei tarvitse asettaa etusijajärjestykseen tulojen määrän perusteella, vaan käytössä on ainoastaan tulojen yläraja. Asunnon tarvetta tai varallisuutta ei tarvitse selvittää.

Yhtiön on ilmoitettava asunnot julkisesti haettavaksi.

Asukkaaksi valitsemisen edellytyksenä on, etteivät yhden hengen ruokakunnan kuukausitulot ylitä 3 540 euroa.

 • Jos ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin yksi 18 vuotta täyttänyt aikuinen, korotetaan tulorajaa 2 480 eurolla kutakin aikuista kohden.
 • Jos ruokakuntaa kuuluu alle 18-vuotiaita lapsia, tulorajaa korotetaan ensimmäisestä lapsesta 650 eurolla ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 600 eurolla. Ikä lasketaan sen kalenterivuoden lopun mukaan, jolloin asukkaaksi valitsemista haetaan.

Asukasvalinnassa voidaan yksittäistapauksessa poiketa edellä mainituista asukasvalintaperusteista, jos se on perusteltua hakijaruokakunnan erityisolosuhteet, paikkakunnan vuokra-asuntotilanne taikka vuokratalon tai asuinalueen asukasrakenne huomioon ottaen. Poikkeaminen ei saa olennaisesti haitata asukasvalintaperusteet täyttävien hakijoiden asunnonsaantia.

Hakija voidaan valita asukkaaksi tulojen määrästä riippumatta, jos kysymyksessä on:

1) asunnon osoittaminen ruokakunnalle, joka vaihtaa asuntoa saman tosiasiallisen omistajan omistamasta vuokra-asunnosta toiseen asukkaasta riippumattomasta syystä;

2) asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 45, 46, 48 tai 88 §:n nojalla vuokrasuhteen jatkamiseen oikeutettu henkilö.

Jos asukasvalintaperusteiden mukaiset edellytykset täyttäviä hakijoita ei ole, saadaan asukkaiksi valita muitakin hakijoita. Asukkaaksi on tällöin kuitenkin valittava hakija, jonka olot lähinnä vastaavat edellä säädettyjä edellytyksiä (vuokra-asuntoa tarvitseva pieni- tai keskituloinen ruokakunta).

Asunnon hakeminen

Asuntohakemuksessa pitää kysyä vähintään hakijaruokakunnan henkilötiedot, kansalaisuus, ruokakunnan koko ja tulot. Hakemuksessa on oltava maininta siitä, että annetut tiedot vakuutetaan oikeiksi ja kuinka kauan hakemus on voimassa. Voimassaoloajan pitää olla vähintään 3 kuukautta.

Luottotiedoissa olevat maksuhäiriömerkinnät eivät saa olla este asunnon hakemiselle. Yhtiön tulee ilmoittaa, jos asunnon hakijoiden luottotiedot tarkistetaan. Maksuhäiriömerkinnät eivät ole este asunnon osoittamiselle ainakaan silloin, jos ne ovat vähäisiä. Ei myöskään silloin, jos maksuhäiriöhistorian perusteella voidaan arvioida, että laiminlyönnit eivät ole toistuvia. Maksuhäiriöiden syyt, vakavuus ja toistuvuus vaativat tapauskohtaista arviointia.

Hakija on velvollinen toimittamaan tarvittavat liitteet viimeistään ennen vuokrasopimuksen solmimista.

  Esimerkkejä lyhytaikaisen korkotuen tulorajoista:

  Ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden lukumäärä Tulot (brutto) €/kk
  1 aikuinen 3 540
  2 aikuista 6 020
  1 aikuinen ja lapsi 4 190
  2 aikuista ja lapsi 6 670
  2 aikuista ja 2 lasta 7 270
  2 aikuista ja 3 lasta 7 870

   
  Tarkempia ohjeita ja lisätietoa lyhytaikaista korkotukea saaneen toimijan oppaassa: Siirry oppaan sivulle

  ARA vahvistaa lyhytaikaisen korkotukilainan hyväksymispäätöksessä kohteelle sitovan alkuvuokran määrän.

  Yhtiö saa tarkistaa alkuvuokraa siten, että vuosittainen tarkistus perustuu elinkustannusindeksin vuotuiseen muutokseen lisättynä enintään 1,5 prosenttiyksiköllä. Ensimmäisten asukkaiden muuttaessa vuokratalokohteeseen, on noudatettava ARAn vahvistamaa sitovaa alkuvuokraa, jota voidaan tarkistaa vuosittain vasta kohteen asumisajan alettua. Alkuvuokraa ei saa tarkistaa rakennusaikana.

  Lyhytaikaisessa korkotukilaissa (574/2016) ja korkotukiasetuksessa (603/2016) on säädetty elinkustannusindeksin muutokseen perustuvasta alkuvuokran tarkistuksesta. Koska elinkustannusindeksin muutos voi olla sekä nouseva että laskeva, niin vuokranmäärityksenkin pitää seurata indeksin kehitystä. Näin ollen vuokrasopimuksen vuokrantarkistuslausekkeessa ei erikseen saa olla ehtoa, että mikäli elinkustannusindeksin vertailuindeksin pisteluku on perusindeksiä alempi, ei vuokraa alenneta.

  Vuokrien tasaus ei ole mahdollista

  Lyhytaikaisella korkotuella lainoitettujen kohteiden vuokria ei voi tasata muiden lyhytaikaista korkotukea saaneiden kohteiden kesken, eikä myöskään muiden ARA-kohteiden kanssa.

  Yksittäiset kohteet on pidettävä erillisinä vuokranmääritysyksikköinä. Vuokrien tasaus eri kohteiden kesken ei ole sallittua, koska sekä alkuvuokrien sääntely että tuotontuloutus ovat korkotukilainan hyväksymispäätöksessä kohdekohtaisesti määriteltyjä.

   

  Tarkempia ohjeita ja lisätietoa lyhytaikaista korkotukea saaneen toimijan oppaassa: Siirry oppaan sivulle

  Lyhytaikaisella korkotukilainalla lainoitetun vuokratalon voi luovuttaa vain ARAn nimeämälle luovutuksensaajalle, jolle voitaisiin muutoinkin myöntää lyhytaikainen korkotukilaina.

  Lainansaajana olevan yhtiön osakkeet voi luovuttaa vain ARAn nimeämälle luovutuksensaajalle, joka vastaa luovuttajaa. Kyseinen vaatimus koskee myös lainansaajayhtiön osakkeet omistavan yhtiön osakkeiden luovutusta, jos lainansaajana on asunto-osakeyhtiö tai keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö.

  Lainansaajan tai sen osakkeenomistajan on etukäteen ilmoitettava ARAlle talon tai osakkeiden luovutuksesta.

   

  Tarkempia ohjeita ja lisätietoa lyhytaikaista korkotukea saaneen toimijan oppaassa: Siirry oppaan sivulle

  Lyhytaikaista korkotukea saaneiden yhtiöiden tuoton tuloutusta on rajoitettu vuokratalojen käyttö- ja luovutusrajoitusten päättymiseen saakka. Tuoton tuloutusta koskeva rajoitus koskee myös lainansaajan omistajayhtiötä siinä tapauksessa, että lainansaajana on asunto-osakeyhtiö tai keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö.

  Lainansaaja tai sen omistava yhtiö saa tulouttaa harjoittamansa korkotukivuokra-asuntojen vuokraustoiminnan tuotoista omistajalleen enintään omistajan omarahoitusosuutena kohteeseen sijoittamille varoille lasketun kohtuullisen tuoton.

  ARA vahvistaa kohtuullisen tuoton suuruuden eli omarahoitusosuuden tuottoprosentin (%) korkotukilainan hyväksymispäätöksessä ja se vastaa omistajan omarahoitusosuudelle asukkaiden vuokrissa perimää korkoa. Hyväksytyn suuruinen tuotto voidaan tulouttaa vain jokaisen lainoituskohteen osalta erikseen.

   

  Tarkempia ohjeita ja lisätietoa lyhytaikaista korkotukea saaneen toimijan oppaassa: Siirry oppaan sivulle

  ARA ohjaa ja valvoo vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta annetun lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista. ARAlla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada nähtäväkseen valvonnan toteuttamiseksi tarpeelliset asiakirjat.

  ARA valvoo erityisesti vuokrien korotuksia sekä yhtiöiden tuoton tuloutusta vuosittain yhtiöiltä pyydettävien tietojen perusteella.

  Kunta valvoo asukasvalintaperusteiden noudattamista.

   

  Tarkempia lisätietoja lyhytaikaista korkotukea saaneen toimijan oppaassa: Siirry oppaan sivulle


   

  Huomio!

  Sivustomme uudistuu keskiviikkona 29.5. Tästä voi aiheutua katkoksia palvelussa päivän aikana.

  Julkaistu 13.2.2020 klo 19.37, päivitetty 11.8.2022 klo 13.18