Yleishyödylliseksi nimetyt yhteisöt ja konsernin yleishyödyllinen osio

ARA myöntää valtion tukia sosiaaliselle asuntotuotannolle eli ARA-tuotannolle. Valtion tukea (korkotukilainaa ja aiemmin aravalainaa) voidaan myöntää ARAn yleishyödylliseksi nimeämälle yhteisölle. Jos ARAn yleishyödylliseksi nimeämä yhteisö on osa konsernia, niin sen sisällä konsernin yleishyödyllisen osion muodostavat ARAn yleishyödylliseksi nimeämät yhteisöt ja käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisia ARA-asuntoja omistavat yhteisöt.

Yleishyödyllisen yhteisön edellytykset

Yleishyödyllisen yhteisön on täytettävä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotukilaissa ja aravalaissa yleishyödyllisyydelle asetetut edellytykset:

 • toimialana on
  • rakennuttaa ja hankkia vuokra- ja asumisoikeusasuntoja
  • vuokrata niitä sosiaalisin perustein tai tarjota niitä käytettäviksi asumisoikeusasuntoina
 • tavoitteena on asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot kohtuullisin kustannuksin
 • asuntojen julkinen hakumenettely
 • säännelty tuoton tuloutus eli varojen jako yhtiöstä
 • asuntokanta järjestetään siten, että
  • vuokrat tai käyttövastikkeet voidaan tasata
  • vastuun kantaminen taloudellisiin vaikeuksiin joutuneista vuokra- tai asumisoikeustaloista ei vaarannu
 •  yhteisö ei
  • ota muita kuin toimialassa tarkoitettuun toimintaan liittyviä riskejä
  • anna lainaa muulle kuin yleishyödylliseen konserniin kuuluville yhteisölle
  • anna vakuutta muun kuin yleishyödylliseen konserniin kuuluvan yhteisön velvoitteesta paitsi, jos on kyse lainasta, jonka samaan konserniin kuuluva yhteisö ottaa ja sijoittaa yleishyödylliseen konserniin kuuluvan yhteisön vuokra-asuntojen hankkimiseen tai rakennuttamiseen
 • yhteisön osakkeet tai osuudet eivät saa olla julkisen kaupankäynnin kohteena.

Yleishyödylliseksi nimetyn yhteisön on noudatettava laissa määrättyjä yleishyödyllisyyden edellytyksiä ja toimittava niiden mukaisesti.

Nimetyn yhteisön on ilmoitettava ARAlle etukäteen seikoista, esim. toiminnan laajentamisesta tai yhtiöjärjestelyistä, joilla saattaa olla vaikutusta yleishyödyllisyyden edellytysten täyttymiseen.

Yleishyödyllisten yhteisöjen ohjaus ja valvonta

ARAn tehtävänä on valvoa, että yleishyödylliset yhteisöt ja konsernit täyttävät laissa yleishyödyllisyydelle määritellyt edellytykset ja toimivat niiden mukaisesti. Valvontaa tehdään vuosittain annettavien ilmoitusten ja niihin liittyvien tilinpäätösaineistojen pohjalta.  Lisäksi ARAn valvontatoimenpiteisiin kuuluvat yleishyödyllisyysilmoituksiin vastaaminen sekä paikan päällä tehtävät ohjaus- ja tarkastuskäynnit.

Valvonnassa tarkastellaan yhteisöjen hallintoa ja taloutta, selvitetään yhteisöjen toimintaa, toimialaa, yhteisön antamia lainoja ja vakuuksia sekä yhteisön omistajilleen jakaman tuoton lainmukaisuutta.

Lista ARAn yleishyödylliseksi nimeämistä yhteisöistä 9.2.2024
Sivu sisältää luettelon Aran yleishyödylliseksi nimeämistä yhteisöistä. Listaa päivitetään aika ajoin. Lista päivitetty 9.2.2024.
Lue lisää

Huomio!

Sivustomme uudistuu keskiviikkona 29.5. Tästä voi aiheutua katkoksia palvelussa päivän aikana.

Tutustu uuteen oppaaseen:

Yleishyödyllisyysopas

Oppaaseen on koottu tietoa yleishyödyllisiksi nimetyille yhteisöille sekä ohjeistusta yhteisöille, jotka aikovat hakea yleishyödyllisyysstatusta. Lue lisää

Julkaistu 23.1.2020 klo 10.09, päivitetty 15.2.2023 klo 15.09