Yleishyödyllisyysilmoitus ARAlle

Aravalain 15 c §:n 2 momentin ja korkotukilain 26 §:n 2 momentin mukaan yleishyödyllisten yhteisöjen tulee etukäteen ilmoittaa ARAlle seikoista, joilla saattaa olla vaikutusta yleishyödyllisyysedellytysten täyttymiseen.

Kyseessä on tällöin niin sanottu yleishyödyllisyysilmoitus.

Kenellä on velvollisuus tehdä yleishyödyllisyysilmoitus?

Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia yleishyödyllisyysvelvoitteiden alaisia yhteisöjä ja konsernin yleishyödylliseen osioon kuuluvia yhteisöjä. Yleishyödyllisen yhteisön lisäksi ilmoitusvelvollisuus on yleishyödyllisen yhteisön tytäryhtiöllä sekä muilla samaan konserniin kuuluvilla yhteisöillä, joilla on käyttö- ja luovutusrajoitusten alaista asuntokantaa. Riittää, että yksi saman konsernin yhteisöistä tekee ilmoituksen ARAlle.

Milloin ja miten ilmoitus tehdään?

Ilmoitus tehdään ARAlle etukäteen eli ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. Etukäteinen ilmoittaminen on tarpeen, jotta ARA voi toteuttaa sille säädettyä valvontatehtävää. ARAlla tulee olla mahdollisuus riittävän ajoissa hankkia tarvitsemaansa lisäselvitystä ja esimerkiksi käynnistää neuvottelut siitä, onko aiotulla toimenpiteellä vaikutusta edellytysten täyttymiseen.

Esimerkiksi sulautumisesta voidaan tehdä ilmoitus jo ennen sulautumissuunnitelman allekirjoittamista, jos asian kannalta merkitykselliset seikat ovat tiedossa. 

Ilmoitus tehdään vapaamuotoisesti sähköpostitse tai postitse.

Mistä asioista pitää ilmoittaa?

ARAlle on ilmoitettava seikoista, joilla saattaa olla vaikutusta yleishyödyllisyysedellytysten täyttymiseen. Ilmoitusta edellyttäviä asioita ovat ainakin: 

 

Yritysjärjestelyt

Esimerkiksi fuusioitumiset tai konsernin tytäryhtiöiden omistusjärjestelyt.

Kiellettyä voi olla esimerkiksi toimenpide, jolla konsernin yleishyödyllisessä osiosta aio-taan siirtää käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisia asuntoja tai niiden hallintaan oikeuttavia osakkeita yhtiöstä toiseen tarkoituksena pilkkoa valtion tukema asuntokanta pie-nemmiksi yrityskokonaisuuksiksi.

Toimialan laajentaminen

Yleishyödyllisillä yhteisöillä ei lähtökohtaisesti pitäisi olla muuta kuin sosiaalista asuntojen vuokraustoimintaa sekä niihin liittyvää toimintaa. Yhteisöllä voi siis olla muitakin toimialoja, esimerkiksi kiinteistönhoitopalveluja.

Rahoitusjärjestelyt

Kiellettyä voi olla esimerkiksi tilanne, jossa yhteisö pyrkii konserniavustuksen avulla siirtämään tuottoa yleishyödyllisen yhteisön tai konsernin yleishyödyllisen osion ulkopuolelle siten, että jaettu määrä ylittää konsernin yleishyödyllisestä osiosta enimmillään jaettavissa olevan sallitun tuoton määrän.

Sääntömuutokset

Eivät kuitenkaan ole aina yleishyödyllisyysasioita, esimerkiksi asukasdemokratiaa koskevat muutokset. 

Yhtiöjärjestysmuu-tokset

Esimerkiksi tavallisen kiinteistöosakeyhtiön muuttaminen keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi tai asunto-osakeyhtiöksi. 

Sijoitukset

ARA ei anna sijoitusneuvontaa, mutta antaa ohjeistusta sijoituksista osana yleishyödyllisten yhteisöjen valvontaa. 

Kyllä. ARA ottaa vastauksessaan kantaa siihen, onko ilmoituksen mukainen toimenpide hyväksyttävä vai ei. Toimenpiteeseen ei saa ryhtyä ennen ARAn vastausta.

Mitä jos yhteisö on tyytymätön annettuun vastaukseen?

ARAn yleishyödyllisyysilmoitukseen antama vastaus ei ole valituskelpoinen. 

Mitä jos yhteisö ei noudata ARAn vastausta?

Jos yhteisö ryhtyy yleishyödyllisyyden vastaiseen toimenpiteeseen, eikä ARAn kehotuksesta huolimatta ja ARAn asettamassa kohtuullisessa määräajassa korjaa menettelyään, ARA tekee yhteisöä koskevan hallintopäätöksen. Päätöksellä yhteisö velvoitetaan saattamaan kyseessä oleva asiantila yleishyödyllisyyssäännösten mukaiseksi tai kielletään yhteisöä toteuttamasta yleishyödyllisyyssäännösten vastaista toimenpidettä.

ARA voi tehostaa käskyä tai kieltoa korkotukilaissa ja aravalaissa säädetyillä keinoilla.
 

Huomio!

Sivustomme uudistuu keskiviikkona 29.5. Tästä voi aiheutua katkoksia palvelussa päivän aikana.

Julkaistu 12.2.2020 klo 13.09, päivitetty 19.3.2020 klo 14.30