Talousneuvonnan toteuttamistapoja

Vuokrausprosessin uudelleentarkastelu

Hyvä tapa lähteä kehittämään talousneuvontaa on tarkastella keitä kaikkia vuokranmaksuun liittyvät asiat koskettavat omassa organisaatiossa ja miten talous linkittyy asumisen eri vaiheisiin. Toimenpiteitä voi kohdistaa eri vaiheisiin esimerkiksi seuraavilla tavoilla. On kuitenkin hyvä huomioida, että osa mainituista toimenpiteistä edellyttää viranomaisyhteistyötä

Esimerkkejä ennakoivista toimenpiteistä:

 • asukkaan asumistaidot kartoitetaan ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista ja tarvittaessa hänet ohjataan asumisneuvonnan piiriin 
 • asukkaan kanssa laaditaan suunnitelma vanhojen velkojen hoitamiseksi, jos epäillään vuokraukseen liittyviä riskejä
 • asukkaalta pyydetään suostumus vuokranantajan ja viranomaisten väliselle yhteistyölle
 • asukkaan maksukyky arvioidaan mahdollisimman realistisesti, jotta vuokra ei ole liian suuri asukkaan tuloihin nähden
 • uusille asukkaille tarjotaan tietoa ja neuvoja asumista turvaavista toimenpiteistä (esimerkiksi materiaalipaketti, missä ohjeistetaan mahdollisen asumistuen ohjaamisesta suoraan vuokranantajalle ja tarjotaan tietoa vuokravelan etenemisestä ja paikallisista palveluista)
 • hyödynnetään erilaisia välivuokrausmalleja, mikä vähentää vuokrauksesta aiheutuvia riskejä, samalla varmistaen asukkaalle riittävä tuki ja ohjaus

Esimerkkejä toimenpiteistä vuokravelkatilanteissa:

 • kontaktoidaan vuokravelkaantuneet asukkaat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
 • vuokravelan aiheuttajan selvittämiseksi otetaan puheeksi asukkaan kokonaistaloustilanne esimerkiksi kysymyspatteriston avulla
 • laaditaan vuokravalvonnan käyttöön helppokäyttöistä palveluohjauksen materiaalia
 • sopeutetaan maksusuunnitelmat mahdollisuuksien mukaan asukkaan maksukykyä vastaaviksi, esimerkiksi pienentämällä kuukausieriä, mikäli asukas sitoutuu velan hoitamiseen
 • kehitetään maksusuunnitelmien laadullista seurantaa ja seurataan syitä maksusuunnitelmien epäonnistumisen takana
 • tehdään asukkaan kanssa sopimus välitystilipalvelusta, jonka perusteella asukkaan tulot ohjataan sosiaalitoimen hallinnassa olevalle välitystilille, jolta hoidetaan perustarpeisiin liittyvät kulut. Tarjotaan asukkaalle talousneuvontaa, jotta sopimus voidaan purkaa hallitusti, kun itsenäinen asuminen ja taloudenhallinta sujuu.

Esimerkkejä toimenpiteistä häätöuhassa:

 • tiedotetaan asukasta valmiiksi varatusta puhelin- tai tapaamisajasta tilanteen selvittämiseksi ja kootaan tarvittaessa yhteistyöverkosto
 • tarjotaan tehostettua talousneuvontaa, kuten taloustaitoja vahvistava kurssi, tai muuta ohjausta tilanteen uusiutumisen ehkäisemiseksi
 • tarjotaan ”viimeinen mahdollisuus” ilmoittamalla kodin menettämisen vaarasta, mikäli asukas ei ole reagoinut aiempiin yhteydenottopyyntöihin
 • selvitetään mahdollisuus tarjota edullisempi asunto liian kalliissa asunnossa asuvalle asukkaalle, mikäli tämä sitoutuu hoitamaan vuokravelan
 • neuvotellaan vuokranantajan kanssa vuokravelan jäädyttämisestä eli perinnän keskeyttämisestä tilanteen selvittämisen ja suunnitelman laatimisen ajaksi
 • tiivistetään yhteistyötä alueen sosiaalitoimen ja diakoniatyön kanssa, jos vuokravelkaan haetaan taloudellisesta tukea; pyritään sitouttamaan asukas ryhmämuotoiseen kurssiin tai muuhun ohjaukseen ennen vuokravelan maksua tai edellytetään että asukas osoittaa sitoutumisensa lyhentämällä vuokravelkaa ensin itse

Matalan kynnyksen palvelut ja jalkautuminen

Tieto ja neuvonta kannattaa suunnata sinne, missä ihmiset viettävät muutenkin aikaansa tai mihin on vaivatonta tulla. Erilaiset päivystysmallit tai anonyymit palvelut madaltavat kynnystä yhteyden ottamiselle. Ryhmätoimintojen avulla voidaan antaa viranomaisille ”kasvot” ja vähentää mahdollisia ennakkoluuloja tai korjata käsitystä aiemmista huonoista palvelukokemuksista. Ryhmätoiminnot tarjoavat myös erinomaisen mahdollisuuden hyödyntää vertaisuutta tai yhdistävää elämäntilannetta.

Esimerkkejä matalan kynnyksen toiminnasta:

 • asumis- ja talous- aiheiset infotilaisuudet
 • asukasillat
 • opastetut budjettipajat
 • päivystykset ilman ajanvarauksia
 • jalkautuminen asumisyhteisöihin, kohtaamispaikkoihin ja palvelutoreille
 • pop-up neuvontapisteet
 • anonyymi puhelin- ja sähköpostineuvonta
 • sähköpostitse tarjottu talousvalmennus
 • ryhmächatit
 • taloudenhallintaryhmät
 • talouskahvila

Monialainen yhteistyö

Neuvonnan järjestämisessä kannattaa hyödyntää yhteistyökumppaneita tai rikkoa organisaation sisäisten työtehtävien raja-aitoja. Esimerkkejä monialaisen yhteistyön hyödyntämisestä:

Moniammatillinen talousohjauspalvelu

Talousneuvola on matalan kynnyksen palvelukioski sosiaali- ja terveysasemalla. Neuvolassa voi tavata samanaikaisesti talous- ja velkaneuvojan, sosiaaliohjaajan, ulosottomiehen sekä kokemusasiantuntijan. Palveluun voi ottaa yhteyttä myös nimettömänä. Neuvola palvelee joka perjantai klo 10-14.

Yhteinen interventio

Kunnan sosiaalisen luototuksen talousneuvojan ja asumisneuvojan välinen työparimalli mahdollistaa tehokkaan ja nopean avun niissä tilanteissa, missä vuokravelkaantunut asukas kaipaa sekä asumisneuvojan että velkaneuvojan työskentelyä. Työskentelyn aikana haetaan ratkaisua kokonaisvelkatilanteeseen sekä tarjotaan opastusta asumisen ja talouden kysymyksissä.

Sujuvasti palvelusta toiseen

Palvelutori on palvelukonsepti, joka kokoaa yhteen useita julkisia palveluja. Keskeisen sijaintinsa (esim. kauppakeskus) ansiosta palvelutorit helpottavat kuntalaisten arkiasiointia ja muodostavat hyvän paikan asumisneuvonnan päivystykseen. Kun palvelut ja neuvonta on koottu yhteen paikkaan, helpottuu myös eri toimijoiden välinen yhteistyö.

Vuokranantajayhteistyön tiivistäminen

Vuokranmaksuongelmat yhdistetään usein maksuhaluttomuuteen ja pahimmillaan vuokranantajien on havaittu uhkailevan häädöllä vähäistenkin vuokramaksuvaikeuksien kohdalla. Asukasvalinnassa saatetaan myös sivuuttaa henkilöt, joiden maksuhistoriassa näkyy häiriöitä. Vuokranantajan neuvonta vuokrarästitilanteissa voi olla yhtä tärkeää kuin asukkaan neuvonta.

Asukkaat mukaan kehittämistyöhön

Kokemusasiantuntijoita tai palvelun kohderyhmää osallistetaan aktiivisesti palvelun suunnitteluun ja kutsutaan alusta alkaen myös hankkeen ohjausryhmän jäseniksi. Kokemustoimijat tuottavat muun muassa työntekijöille suunnattuja videoita, joissa käsitellään velkaantuneen asukkaan kohtaamista, ylivelkatilanteiden taustoja sekä toiveita ja tarpeita ohjaus- ja verkostotyön kehittämiselle.

 

Teksti: Aura Pylkkänen, Takuusäätiö

Julkaistu 13.1.2021 klo 13.37, päivitetty 13.1.2021 klo 14.02