Tavoitteena kehittää asumis- ja palveluratkaisuja erityistä tukea tarvitseville nuorille

Idealamppu

#kotimatkalla-hankkeen tavoitteena on kehittää erityistä tukea tarvitseville 18-29-vuotiaille nuorille monipuolisia asumis- ja palveluratkaisuja hyödyntäen aiempien tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuloksia. 

Osatavoitteita ovat:

  • erityistä tukea tarvitsevien nuorten asumisen lähtötilanteen selvittäminen, tavoitteiden asettaminen ja muutoksen seuraaminen
  • uuden asumisratkaisun etsiminen, sisältäen suunnitelman muutosta ja palveluista
  • nuorten, läheisten ja heitä tukevien työntekijöiden valmennus itsenäiseen asumiseen siirtymisessä
  • kunnan/maakunnan tulevaisuuden ja asumisen kehittämisen toimintasuunnitelmat
  • palvelutarpeen arvioinnin ja asumisen suunnittelun prosessin mallinnus.

Kohderyhmään kuuluvat nuoret ovat:

  • lapsuuden kodeissaan asuvat
  • ryhmäkodeissa tai epäsopivissa asumismuodoissa asuvat
  • opiskelija-asunnoissa sekä nuorisoasunnoissa asuvat henkilöt.

Hanke toteutetaan pilottikuntatyönä ja tarkastelunäkökulmana on tuleva sote-alue kokonaisuudessaan. Ensimmäisen vaiheen pilottikunnat ovat Mikkeli, Parainen ja Kouvola. Vuonna 2018 mukaan otetaan vielä kolme kuntaa. Hankkeen kehittämistyöhön osallistuvat asuntotoimen, kaavoituksen ja sosiaalitoimen työntekijät, hankkeeseen valitut nuoret ja heidän läheisensä sekä muut kuntien sidosryhmät. Tärkeitä kumppaneita ovat kunnan vuokrataloyhtiöiden edustajat sekä alueen yleishyödylliset asuntoja rakennuttavat toimijat. 

Hankkeen tulokset

Hankkeessa tehdään alku- ja loppukartoitus, jossa selvitetään erityistä tukea tarvitsevien nuorten asumisen tilanne hankkeen käynnistymis- ja loppuvaiheessa. Hankkeen lopputuloksena syntyy tietoa erityistä tukea tarvitsevien nuorten asumisen toiveista ja tarpeista, tarinoita asumisen suunnittelun prosessista sekä muutosta omaan kotiin. Lisäksi opitaan, kuinka asumista suunnitellaan kohderyhmän nuorten kanssa. Maakuntatasolla syntyy uusia asumisen ratkaisuja, asumisen kehittämissuunnitelmat, mallinnos palvelutarpeen arvioinnin ja asumisen suunnittelun prosessista, työkäytäntöjä sekä palveluprosessin kuvaus maakuntien eri hallinnonalojen välisestä yhteistyöstä.

 

Julkaistu 31.8.2017 klo 13.54, päivitetty 19.10.2017 klo 12.54