Hyvinvointia Huhtasuolle -hanke

Hyvinvointiohjelma kaupungin hyvinvointikertomuksen pohjalta

Hyvinvointia Huhtasuolle -hanke rakentui Jyväskylän kaupungin hyvinvointikertomuksen pohjalta laadittuun hyvinvointiohjelmaan, jonka tavoitteena on vahvistaa asuinalueiden kehitykseen ja asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Hankkeen tavoitteena oli luoda uusia mahdollisuuksia ja osallistavia toimintamalleja asukkaiden omatoimiselle ja itsenäiselle hyvinvointia edistävälle toiminnalle ja eri toimijoiden yhteistyön edistäminen.  Hankkeessa haluttiin löytää sellaisia toimenpiteitä, joilla pystyttiin vastaamaan hyvinvointikertomuksessa ilmenneisiin ongelmiin, joita olivat:

 • liikkumattomuus
 • päihteet
 • yksinäisyys.

Hankkeen konkreettiset kehittämisideat koottiin Huhtasuon alueella kansalaisraati-menettelyn tuloksena syntyneen julkilausuman ja sen vastineen pohjalta. Tässä työssä sovellettiin kansalaisosallisuutta vahvistavia työtapoja, mm. asukaskahvit ja yhteiset suunnittelutapahtumat yhdessä asukkaiden, kaupungin työntekijöiden, kolmannen sektorin ja poliittisten päätöksentekijöiden kanssa.

Sauvakävelyä Huhtasuon maisemissa
© Jyväskylän Sosiaali- ja terveyspalvelut, kuvaaja: Eveliina Välimäki

Kokeilukulttuurilla uudet tavat pysyväksi osaksi toimintaa

Hanke muotoutui alusta alkaen osallistavaksi verkostomaiseksi hankkeeksi, sisältäen useita toimintaosioita. Hankkeen toiminta-ajatuksena oli kokeilukulttuuri ja ajatus siitä, että hanketta ei haluta tehdä vain hankkeen vuoksi vaan kokeilujen tuottamia uudenlaisia tapoja haluttiin saada pysyväksi osaksi alueen toimintaa.

Hyvinvointia Huhtasuolle -hankkeen osa-alueet olivat:

 • Lapset ja koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen, hyvinvointioppiminen
 • Nuorisotyö, Nuoret ja ennaltaehkäisevä päihdetyö sekä yhteisöllinen ryhmätoiminta
 • Kulttuuri
 • Liikunta
 • Monikulttuurisuus
 • Turvallisuus
 • Terveyspalvelut, Hoitajavetoinen terveysasema
 • Kaatumisen ehkäisy, Ikääntyneiden toiminta
 • Alueellisen kansalaistoiminnan juurruttaminen

Esimerkkejä toiminnoista

Vuonna 2013 Huhtasuolla toteutettiin vapaaehtoistyön kampanja, missä alueen vapaaehtoistyön ja kansalaistoiminnan aktiivit kutsuttiin koolle. Vapaaehtoistyön Artova-työpajoista saatiin mallia alueen omaehtoiseen ja itseohjautuvaan toimintaan paikallisverkoston alueelle. Nuorisotila Perttulassa järjestettiin nuorten omista tarpeista lähtevää monipuolista toimintaa syksyn aikana. Lisäksi Perttulassa aloitettiin terveelliset välipalat.

Lasten Parlamentin aloitteesta Huhtasuon alueen lapsille järjestettiin liikunnallisia iltapäiväkerhoja syksyn aikana. Kerhot järjestettiin yhteistyössä perusopetuspalvelujen ja alueen järjestöjen kanssa

Vuonna 2014 hankkeen toimintaosiot saatiin toden teolla käynnistettyä ja ne edustivat laaja-alaisesti kaikkia kaupungin toimintoja julkisesta puolesta yhdistyksiin ja vähitellen aktivoituvaan kansalaistoimintaan.

Liikuntalaturi järjesti Huhtaharjun koululaisille ja opettajille tutustumiskäyntejä koulupäivän aikana Huhtasuon alueen liikuntapaikkojen toimintaan. Huhtasuolla koottiin asukkailta tarinoita asumisesta ja elämisestä Huhtasuolla. Kokemuksia koottiin yhteisöteatterin, luovan valokuvauksen ja haastattelujen avulla. Kerätyistä asukkaiden kokemuksista syntyi monologiesitys Jyväskylän kaupunginteatteriin. Huhtasuon päiväkeskuksen senioriryhmä harjoitteli ja toteutti tanssiohjaajan kanssa Tanssii Tavisten kanssa -tanssiesityksen, joka esitettiin Vanhusten Viikolla.

Huhtasuon nuorille järjestettiin hankkeen kautta kesätoimintaa.

Nuorisotila Perttulassa järjestettiin monikulttuurinen tyttökerho 9–14 vuotiaille tytöille. Turvallisessa Huhtasuo-päivässä pohdittiin sitä, miten lisätä huhtasuolaisten turvallisuutta ja ehkäistä väkivaltaa.

Vuosi 2015 oli toimintojen vakiinnuttamisen ja jatkosuunnittelun vuosi. Toimintojen osalta suunniteltiin, miten ne saadaan kiinnitettyä ja vakiinnutettua osaksi eri sektorien toimintaa. Useat toiminnat huomattiin niin merkityksellisiksi, että niiden haluttiin jatkuvan hankkeen päättymisen jälkeen.

Hyvinvointia ja hyvinvointioppimista edistävän monialaisen toimintakulttuurin kehittäminen Huhtasuon yhtenäiskouluun -projektin kautta luotiin Huhtasuolle rakenteilla olevaan yhtenäiskouluun koko kouluyhteisön hyvinvointia ja hyvinvointioppimista edistävää ja kehittävää toimintakulttuuria. Toimintakulttuurin pohjana oli vahvasti osallistava ja jaettu johtajuus. Pupuhuhdan kaupunginosassa toteutettiin Valonmäki-yhteisötaideprojekti.

Jyväskylän pyöräilyseura toteutti Huhtasuolla pyöräilyyn liittyviä tapahtumia lapsille, lapsiperheille ja aikuisille. Liikuntalaturi järjesti alueen 13–19-vuotiaille nuorille matalan kynnyksen liikuntaa myös kesän aikana. Huhtasuon lähikirjastossa aloitettiin Jyväskylän kirjaston ensimmäinen liikuntavälineiden lainaus 7.9.2015 alkaen. Urheiluseura Harjun Woiman tiloissa jatkettiin marraskuussa 2014 alkaneita suosituiksi tulleita perhepäiviä kerran kuukaudessa.

Hanke ja Jyvälä toteuttivat yhteistyössä Huhtasuon äitien avaimet ryhmän Huhtasuolla asuville maahanmuuttajataustaisille äideille ja heidän lapsille. Hanke järjesti Lapset puheeksi työmenetelmien käyttöönottokoulutukset.

Erilaiset tapahtumat ovat tuoneet virkistystä ikäihmisten arkeen ja ilmaiset retket mahdollistaneet vähävaraistenkin asiakkaiden osallistumisen.

Hyvinvointia Huhtasuolle -hankkeessa hyväksi havaittuja toimintamalleja on tarkoitus soveltaa myös muissa kaupunginosissa. Toiminnan vaikuttavuutta seurataan erilaisten indikaattoreiden avulla ja raportoidaan osana laajaa hyvinvointikertomusta.

Poikkihallinnollinen yhteistyö mahdollistaa muutoksen

Hyvinvointia Huhtasuolle hankkeessa keskeisenä ajatuksena on asukaslähtöisyys ja asukkaita osallistava toiminta. Toimintaa alueella on toteutettu kuunnellen asukkaiden toiveita oman asuinalueensa kehittämiseksi, joten hanke on pystynyt alusta alkaen toteuttamaan toimintaa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen tavoittama joukko on laajentunut jatkuvasti ja toimintaa on pystytty järjestämään huomioiden eri-ikäiset huhtasuolaiset. Hankkeessa on huomattu, että toimintatapoja voidaan muuttaa, kun tehdään poikkihallinnollista yhteistyötä. Se on tapa, millä saadaan muutosta aikaiseksi.

Lisäksi hanke selvensi, kuinka tärkeää on kuunnella ja osallistaa alueen asukkaita, mitä he haluavat, miten he haluavat muuttaa aluettaan. Hanke on aktivoinut asukkaita ja mahdollistanut sen, että asukkaat ovat alkaneet tehdä yhdessä enemmän.  Asukkaille on tullut tunne, että minä voin vaikuttaa omaan asuinalueeni asioihin ja hyvinvointiin.

Toteuttaja
Jyväskylän kaupunki

Jyväskylässä erityispiirteenä on hankkeeseen kytkeytyvä Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKESin tutkimus, jossa arvioidaan hankkeen mahdollisuuksia vaikuttaa huhtasuolaisten hyvinvointiin. Arvioinnin avulla hanketta voidaan jalostaa ja soveltaa myös muissa Jyväskylän kaupunginosissa. Lisäksi LIKES tekee tutkimusta Huhtasuon koululaisten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.

Huhtasuo haltuun -hankkeen liitynnät muihin hankkeisiin
Yhteistyö Lähiliikunnan palveluketjun kehittämishankkeen (2013–2016) kanssa. (Kunnossa kaiken ikää-ohjelma, KKI-kehittämishanketuki). Hankkeen kohderyhmänä ovat terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat eri-ikäiset huhtasuolaiset. Hankkeella pyritään erityisesti tavoittamaan työttömät ja heidän perheensä.

Huhtasuo haltuun – hoitajavetoinen terveysasema -hanke (2012-2014)

 

Jyväskylän kaupungin hyvinvointiohjelmaan liittyvä tutkimus

Hankkeessa seurattiin kunnan viranomaisten ja asukkaiden yhteistoimintaa, sen muotoja ja kehitystä.

Koululaisten osalta tutkimus vaikutti hankkeen toimien priorisointiin, ohjelman kokonaisuuden kannalta tutkimuksella oli mahdollista muodostaa nopeammin kokonaiskuvaa, missä vaiheessa ollaan. Lisäksi kokemusten perusteella oli mahdollista siirtää yhteistoiminnasta opittua uusille asuinalueille eri sektoriviranomaisen vetämänä.

Kunnan eri sektoriviranomaisia ja asukkaita edustavien henkilöiden yhteistoiminnan täytyy olla jäsentynyttä, mietittyä, säännöllistä ja jatkuvaa.

Toteuttaja
Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES
Kyseessä on Jyväskylän kaupungin Hyvinvointia Huhtasuolle -hankkeeseen liittyvä tutkimus

 

Huhtasuo haltuun -hankkeessa tuotettu materiaali

Julkaisut ja esitykset

 

Julkaistut artikkelit

 • Jyväskylä, Jyväskylän kaupungin tiedotuslehti 6.toukokuuta 2015, Hyvinvointia Huhtasuolle -liite
 • Jyväskylä, Jyväskylän kaupungin tiedotuslehti 20.8.2014, Hyvinvointia Huhtasuolle -liite
 • Jyväskylä, Jyväskylän kaupungin tiedotuslehti 19.2.2014, Hyvinvointia Huhtasuolle -liite
 • Suur-Jyväskylän lehti 15.7.2015: Kaupungin ensimmäinen senioripuisto Huhtasuolle
 • Keskisuomalainen 8.6.2015: Temmellyskenttä tehtiin talkoilla, Jyväskylän Huhtasuolla asukkaat ahersivat puiston itse
 • Keskisuomalainen 16.7.2015 mielipideosasto: Tervetuloa kaikki talkoisiin Huhtasuolle
 • Keskisuomalainen 14.12.2014: Ilmavoltteja ja ilmaista ruokaa, Huhtasuon perhepäivä: maksuton perhepäivä kokosi lapset ja aikuiset liikkumaan ja askartelemaan yhdessä
 • Keskisuomalainen 3.6.2014: Päättäjät ja asukkaat vetävät köyttä Huhtasuolla
 • Keskisuomalainen 24.9.2014: Hyvinvointia Huhtasuolle – hanke suurennuslasin alla lokakuussa
 • Keskisuomalainen 25.6.2014: Kesän Hittituote, Huhtasuon nuoriso pääsee lomalla liikkumaan urakalla
 • Kesisuomalainen 16.3.2014 mielipidekirjoitus: Suuri kiitos Miikalle, joka vedät vapaaehtoisesti polkupyörien korjausta Pupuhuhdassa. KUSTI POLKEE
 • Keskisuomalainen 15.10.2013: Huhtasuolle rakennetaan hyvinvointia
 • Kuntasäpinää 6.3.2015: Hyvinvointia Huhtasuolle ja matalan kynnyksen kylätoimisto
 • Henki ja elämä 2.10.2014: Huhtasuolla on hyvä henki
 • Kaupunkilainen 13.1.2014: Loppuu jo se Puparin ainainen lyttääminen
 • Huhtasuolainen, Huhtasuon alueen sitoutumaton paikallislehti v.2013–2015 Hyvinvointia Huhtasuolle -keskiaukeamat
 • Huhtasuon posteri 27.01.2016, ARAn päätösseminaari, Helsinki
 

 

Huomio!

Sivustomme uudistuu keskiviikkona 29.5. Tästä voi aiheutua katkoksia palvelussa päivän aikana.

Julkaistu 28.11.2016 klo 16.11, päivitetty 5.12.2016 klo 9.41