Tulevaisuuden Kaukovainio

Kaukovainio-koostekuva
 

Metsälähiöstä tulevaisuuden vihreäksi asuinalueeksi! Kaukovainiolla on hyvä asua ja elää!

 

Kehitetään yhdessä, pidetään huolta itsestä, toisista ja ympäristöstä!

Asuinympäristön ja infrastruktuurin parantaminen

 • keskuksen suunnittelu ja asemakaavan uudistaminen sisältäen liikekeskuksen, katu- ja viheralueita sekä asuntoja noin 1400 asukkaalle
 • puistojen ja reittien suunnittelu ja toteutus (mm. Kainuunpuisto (erityisesti ikääntyneet ja kuntoilu), Kotkapuisto (erityisesti lapset ja nuoret, uudet liikuntamuodot), Haukkapuisto (erityisesti perheet), toiminnallinen kevyenliikenteenväylä kaikille)
 • pienet esteettömyyttä ja turvallisuutta lisäävät toimenpiteet
 • hissien toteutuksen edistäminen
 • korjaustapaohjeet pien-, rivi- ja kerrostaloille
 • brändäysselvitys/-tutkimus

Moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen

 • tilojen yhteiskäyttö mm. Hiirihaukkatalolla ja ikääntyneiden palvelukeskittymässä
 • yhteissuunnittelu,käyttäjien osallistaminen infran ja palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen
 • ennaltaehkäisevien ja vapaa-ajan palvelujen tuottamisen monipuolistuminen mm. yksityisten ja 3. sektorin toimijoiden kanssa

Käyttäjälähtöisten palveluiden ja osallisuuden kehittäminen

 • palveluverkon suunnittelua huomioiden hyvinvointitiedot, nykyiset palvelut ja tilat, palvelutarpeet, tilojen käyttö yms. à tavoitteena tarvelähtöisyys, kattavuus ja kustannustehokkuus
 • esitteet, yhteistyöryhmä, koti-kouluyhdistys, näyttelyt, tapahtumat, asukastilaisuudet, yhteiskävelyt, Elokarnevaalit yms.
 • Kaukovainio-lähiötarinoita valokuvin ja tarinoin -projektin toteutus ja näyttely taidemuseolla, näyttely jatkaa kiertuetta eri puolille Suomea ja laajenee kirjaksi
 • esimerkkitarkastelut täydennysrakentamiselle ja asunto-osakeyhtiöiden yhteistyölle
 • palvelumuotoilun avulla koulupäivän uudistamista, välituntialueen laajentamista uudistetuille puistoalueille jne.
 • sähköisen lukituksen pilotointi ikääntyneiden kotihoidossa
 • asuntotuotannon monimuotoistamisen edellytysten luomista
 • yhteistyö, yhteiskehittäminen ja yhteisvastuu asukkaiden kanssa

Tulokset ja hyödyt asuinalueiden kehittämiseen

 • Yhteistyön edistäminen, ”raja-aitojen kaataminen” ja yhteisten toimintamallien kehittäminen.
 • Asuinalueen elinvoiman lisääminen, ympäristön konkreettinen parantaminen ja imagon kohottaminen.
 • Sitoutuminen asuinalueen kehittämiseen kaikilla tahoilla: keskiössä itsestä, toisista ja ympäristöstä huolehtiminen.
 • Sujuva ja yhdensuuntainen yhteistyö asuinalueen kehittämisessä koulutus-, tutkimus- ja kuntaorganisaation välillä.

Tuloksiin johtavia tekijöitä huomattiin olevan asukkaiden mukanaolo ja nivominen perustoimintaan sekä eri toimijoiden ratkaisukeskeinen ja joustava yhteistyö. Yhteisöllisyyttä edistäviksi tekijöiksi muovautuivat kohtaaminen, suvaitseminen ja kunnioitus.

Toteuttaja
Oulun kaupunki

Hankkeessa tuotettu materiaali

Kaukovainio-hankkeesta Oulun kaupungin sivuilla
Katalysoiva aluebrändäys, millaisia esimerkkejä maailmalta? Marja Nousiainen 2015

 

TUTKIMUSHANKKEET

KAKETSU – KAukovainion KEstävä TulevaiSUus
Kaukovainion Kestävä Tulevaisuus (KAKETSU) oli Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) toteuttama hanke, jonka tavoitteena oli parantaa Oulussa sijaitsevan lähiön Kaukovainion asuinympäristöä ja viheralueita kehittämällä suunnittelun asukaslähtöisyyttä sekä luomalla malleja monikäyttöisten, ekologisten ja yhteisöllisten viheralueiden suunnitteluun. Lue lisää.

Eheyttämisen edellytykset (EHED)
Eheyttämisen edellytykset -tutkimushankkeessa on tarkasteltu sellaisia menettelyjä, joiden valinnasta olisi hyvä sopia aluekehityshankkeiden suunnitteluvaiheessa tai jo täydennysrakentamisen suunnittelun toimintaympäristöä kehitettäessä. Lue lisää.

Huomio!

Sivustomme uudistuu keskiviikkona 29.5. Tästä voi aiheutua katkoksia palvelussa päivän aikana.

Julkaistu 30.11.2016 klo 9.40, päivitetty 5.12.2016 klo 9.54