Länsimäen kehittämishanke

Asumisviihtyvyyden parantaminen konkreettisin keinoin

Hankkeen tavoitteena on ollut toteuttaa asuinalueella näkyviä konkreettisia toimenpiteitä, kuten liikenneturvallisuuden parantaminen, viher- ja urheilualueiden perusparantaminen, uusien ulkoilureittien rakentaminen sekä palvelurakennusten rakentaminen ja perusparantaminen. Tavoitteena oli myös aktivoida ja vahvistaa asukkaiden osallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä alueen sosiaalista eheyttä, parantaa eri asukasryhmien vuorovaikutusta, ehkäistä asuinalueen eriytymistä sekä luoda viihtyisiä, turvallisia ja kiinnostavia asuinympäristöjä.

Kukkaistutus
© Vantaan kaupunki

Hankkeessa tehtiin viihtyisyyttä parantavia vihertöitä, katuvalaistuksen parantamista, liikuntapuistojen yleissuunnittelua, leikkipuistojen perusparantamisia, suojelualueiden saavutettavuuden lisäämistä, ulkoilureittien rakentamista ja parantamista, turvattomien alikulkutunneleiden parantamista, yhteisten pienten torialueiden parantamista, yleisten rakennusten yhteisten tilojen parantamista asukkaiden käyttöön, päiväkotien pihojen parantamista yleiseen käyttöön iltaisin ja maisemointitöitä viihtyisyyden parantamiseksi. Näiden lisäksi alueella pidettiin kolme asukasiltaa.

Hankkeen tuloksena on toteutettu konkreettisia toimenpiteitä, joista arviolta 90 % on näkyviä. Jo pienillä parantamistoimenpiteillä koetaan saadun rahallista osuutta suurempi vaikutus. Hallintokuntien yhteistyö toimi hyvin, myöskään vuokra-asuntojen omistajien mukaan saaminen (VAV) alueviihtyvyyden parantamiseksi ei ollut ongelma. Asukkaiden ja järjestöjen aktivoiminen esimerkiksi talkoisiin koettiin onnistuneeksi, mutta jatkumoa ei kaikilta osin ole varmistettu. Pysyvyyden näkökulmasta osa toiminnasta, esimerkiksi nuorisotilojen käyttö, saatiin aktivoitua ja toiminta jatkuu hankkeen jälkeen. Yksi tulos on myös asuinalueen positiivinen näkyvyys.

Hanke oli kokonaisuutena erittäin onnistunut. Hanke istui kaupungin strategian mukaiseen kaavoituksen ja täydennysrakentamisen ja vuorovaikutuksen lisäämisen tavoitteeseen, ja alueilla on ollut suuri kehittämisen tarve. Hankkeiden laajeneminen isompiin liikenne- ja urheiluinvestointeihin olisi ollut suotavaa, mutta ei ollut tässä mahdollista. Töitä opittiin tekemään yhdessä asukkaiden kanssa.

Toteuttaja
Vantaan kaupunki

Hankkeen liitynnät muihin hankkeisiin
Vantaan kaupungin muut alueella tehdyt investoinnit (liikenne ja asuinrakentaminen)

Sipulikukkatalkoot
© Vantaan kaupunki

 

TUTKIMUSHANKKEET

Valikoivan muuttoliikkeen dynamiikka asuinalueiden eriytymiskehityksessä pääkaupunkiseudulla
Tutkimus tuottaa lisätietoa erityisesti kantaväestön asumisvalinnoista ja asuinalueilla viihtymisestä sekä valikoivasta muuttoliikkeestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä pääkaupunkiseudulla.

Muuttovirtojen vaikutus alueelliseen eriytymiseen pääkaupunkiseudulla
Hankkeessa tutkitaan Helsingin esikaupunkien lähipalvelujen nykytilaa ja kehittämismahdollisuuksia kumppanuuden, kansalaislähtöisyyden ja markkinaehtoisin keinoin.

 

Huomio!

Sivustomme uudistuu keskiviikkona 29.5. Tästä voi aiheutua katkoksia palvelussa päivän aikana.

Julkaistu 5.12.2016 klo 8.40, päivitetty 10.1.2017 klo 9.02